Using Right and Left Brain Activities in English Language Teaching and Learning

Theory of Dual Psychology (or Split Brain Theory)

The theory of Dual Psychology or “Split Brain Theory” as it is sometimes called, states that each of the brain’s two hemispheres operate independently, performing different functions. An inter-connective structure called the Corpus Callosum allows exchange of information and processes between the two hemispheres. Development of the Corpus Callosum is not uniform between men and women. In women, for example, information passes between the two hemispheres via a broad “super highway”. In men however, the path is more like a machete-hacked trail through the jungle, which helps to explain why women are more intuitive and emotional while men tend more to be physical and logical.

(more…)

Yabancı Dil Öğrenmenin Önemi ve Gerekliliği

Yabancı Dil Öğrenmenin Önemi ve Gerekliliği

Dil bir iletişim aracıdır. Bir toplumda yaşayan bireyler birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim kurarlar. Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim sağlamak zorundayız. Başka bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız.Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda, İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan “dünya dili” haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde de yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu, üzerinde uzun yıllardan beri titizlikle durulan bir konudur.

Küreselleşmenin gereği olarak çağı yakalamak, çağdaş olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletişim sağlayabilmek için İngilizce öğretiminin iyi eğitilmiş ve alanında yeterli bilgisi olan öğretmenlerce yürütülmesi gerekmektedir.İçinde bulunduğumuz çağ “bilgi” çağıdır. Bireyler ve toplumlar bilgiye ulaşmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Küreselleşme anlamında giderek “küçülen” dünyamızda farklı toplumlar arasında “iletişim” çok önemlidir. Günümüzde iletişim hem görsel ve yazılı basın hem de bilgisayarlar yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu küresel iletişimin ortak dili İngilizce’dir. iletişim kanallarının hızla artması ülkemizde de işadamları, parlamenterler, yöneticiler gibi her kesimde çalışan kişilerin yabancı dil öğrenmeyi özellikle İngilizce öğrenmeyi talep etmesine neden olmaktadır.
Yabancı Dil Bilmek Nedir?
Bir Yabancı dili bilmek bireyin o dildeki sözcükleri ve dilbilgisi yapılarını bilmesinin yanı sıra, bu sözcük ve yapılardan yararlanarak o dili konuşan kişilerle sözlü ya da yazılı iletişim kurabilmesidir. Başka bir deyişle, bir dili bilmek yalnızca o dil hakkında gerekli olan dilbilgisi kurallarını bilmek, yani “dilbilgisel yeti” ye sahip olmak değildir. Aynı zamanda hangi ortamlarda hangi yapı ve sözcüklerin kullanılacağını bilmek demek olan “iletişimsel yeti” ye sahip olmak gerekmektedir. Bunu kazanabilmek için de o dilin kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir..

(Anadolu Ünv.AÖF portalından alıntılanmıştır.)

Dil Gelişimi ve Dil Gelişimini Açıklayan Kuramlar

İnsan yavruları,üç kısa yıl içinde ağlamadan başlayarak,konuşulduğunu duydukları dilin son derece karmaşık sözel simgeler sisteminin temel seslerini,yapısını ve işlevini kazanmaktadır.Dil gelişiminde de,tıpkı diğer gelişim alanlarında olduğu gibi aynı yaşlardaki çocuklar benzer özellikler göstermektedir.Aynı yaştaki çocukların kullandıkları sözcük sayısı,kurdukları cümle yapısı,hatta ses tonları ve vurgulamaları bile birbirine benzemektedir.Bu benzerliği dikkate alan gelişim psikologları,dil gelişiminin bilişsel gelişime paralel olarak ortaya çıktığını kabul etmektedirler.Birey,bilişsel gelişim dönemlerinde ilerledikçe dil kullanımındaki beceri ve yetenekleri de artmaktadır.Bir başka deyişle bilişsel gelişim ve dil gelişimi birbirini tamamlayıcıdır.

Dilin üç temel öğesi bulunmaktadır.Birey dilin bu öğelerinin gereğini yerine getirebildiği takdirde dili öğrenebilmektedir.Bu öğeler şöyle sıralanmaktadır :

Ses: Çocuk doğduğundan itibaren ses çıkaran bir varlıktır.Zamanla bebek ihtiyaçlarının giderilmesi için daha anlamlı sesler çıkarmaya başlamakta ve daha sonraki aylarda çevresinden duyduğu sesleri taklit etmektedir.Bebeğin yaptığı ses taklitleri zaman içerinde gelişerek dilin kazanılmasına yardımcı olmaktadır.

Sıra: 2. ve 3. aylardan itibaren bebek çıkardığı sesleri sıraya koymakta ve çevresindekilerin anlayabileceği ilk kelimeleri söylemeye başlamaktadır.Bunlar genelde aynı hecelerin tekrarından oluşur.De de,ba ba gibi.Bebek bunların anlamını bilmez.Daha sonraki aylarda bebekler,isimler başta olmak üzere yeni kelimeleri bilinçli olarak kullanmaya başlar.

Anlam: Kelimelerin anlamını bilmek ve bunlara uygun cümleler kurmaktır.

Dil Gelişimini Açıklayan Kuramlar (more…)